Algemene voorwaarden

  1. Op alle offertes, overeenkomsten, diensten van Stichting In Arcadië is, indien niet uitdrukkelijk uitgesloten of overeengekomen, de DNR2005 van toepassing.

In aanvulling daarop gelden de volgende voorwaarden:

  1. De offerte is vertrouwelijk en bedoeld als een intern document voor de opdrachtgever. Verspreiding is uitsluitend toegestaan na instemming van de opdrachtnemer.
  2. De in de offerte genoemde bedragen zijn vaste bedragen. Aanvullende, niet in de offerte genoemde werkzaamheden, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt na melding aan de opdrachtgever, in onderling overleg vastgesteld en afzonderlijk in rekening gebracht volgens de in de offerte genoemde uurtarieven.
  3. Als de werkzaamheden niet kunnen verlopen volgens planning, zoals die in de offerte is vastgelegd, kunnen extra kosten ontstaan. Deze kosten worden als meerwerk gezien.
  4. Regulier overleg met de opdrachtgever op initiatief van de opdrachtnemer ten behoeve van voortgang of informatie overdracht wordt als onderdeel van de opdracht gezien. Opgedragen extra overleg met derden wordt als meerwerk beschouwd.
  5. Bij het maken van deze offerte is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever de benodigde (cartografische) informatie digitaal ter beschikking stelt. Indien Stichting In Arcadië deze informatie vergaart, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
  6. De tussentijdse en definitieve rapportage worden digitaal aangeleverd in PDF. Tussentijdse rapportages en meer exemplaren van het definitieve rapport kunnen tegen kostprijs worden afgedrukt en toegestuurd.
  7. De offerte is geldig tot een maand na dagtekening. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze offerte door de opdrachtgever.